• 20 Ιουλίου 2024,
cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

Προγραμματική σύμβαση – Για την κατασκευή περίφραξης στην Παιδόπολη

 Προγραμματική σύμβαση – Για την κατασκευή περίφραξης στην Παιδόπολη

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Καβάλας και του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Καβάλας (Πρώην Παιδόπολη Άγιος Γεώργιος Καβάλας) για την πράξη «Κατασκευή Περίφραξης Παιδόπολις», συζήτησε στη διάρκεια της συνεδριάσεώς του το δημοτικό συμβούλιο. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Κατασκευή Περίφραξης Παιδόπολις» από τον Κύριο του Έργου (Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας (Πρώην Παιδόπολη Άγιος Γεώργιος Καβάλας) στο Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Καβάλας).

Η αναγκαιότητα σύναψης της προγραμματικής σύμβασης προκύπτει από την απουσία Τεχνικής Υπηρεσίας και συνεπώς την αντίστοιχη τεχνογνωσία του κυρίου του Έργου (Κέντρο Προστασίας Παιδιού Καβάλας).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

4) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

5) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

6) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

7) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

8) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).

9) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Η πράξη αφορά: α) σε εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στην υφιστάμενη περίφραξη, β) στην τοποθέτηση τριών (3) μεταλλικών πορτών και γ) στην επισκευή τμημάτων της περίφραξης στα όρια του ιδρύματος τα οποία έχουν υποστεί ζημιά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από χρήματα της Παιδόπολης.

Αρνητική άποψη επί του θέματος διατύπωσαν οι κ.κ. Εριφυλλίδης, Βέρρος, Ζαχαριάδης, ενώ θετικός εμφανίστηκε ο Θόδωρος Καλλιοντζής. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην υποχρέωση του Δήμου να στηρίξει την Παιδόπολη σε όλα τα επίπεδα, ενώ είναι τιμή για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης να μετέχει σε ένα κοινωφελές έργο. Ο λόγος που καθυστέρησε η υλοποίηση του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα έφτασαν τα χρήματα στην Παιδόπολη, επομένως τώρα δίνεται η δυνατότητα υλοποιήσεως της περιφράξεως. Τελικά το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τις θετικές ψήφους των παρατάξεων Σιμιτσή και Καλλιοντζή.

 

=====================================================================

 

 

 

Διαβάστε επίσης