cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

Τίθενται προς έγκριση oι όροι εκμίσθωσης του ΔΙΟΝΥΣΟΥ

 Τίθενται προς έγκριση oι όροι εκμίσθωσης του ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καβάλας καλούνται σήμερα να εγκρίνουν την κατάρτιση και την έγκριση των όρων εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο Αγίου Σίλα» ΔΙΟΝΥΣΟΣ. Σύμφωνα με την εισήγηση των δημοτικών υπηρεσιών, η διάρκεια της σύμβασης του ακινήτου συνολικού εμβαδού 11.500 μ2 είναι για είκοσι πέντε (25) χρόνια και ειδικότερα από 01/05/2013 έως 30/4/2038.

Ως πρώτη προσφορά του μισθώματος που θα καταβληθεί την πρώτη περίοδο της μίσθωσης και θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 6.000 ευρώ για τα πέντε πρώτα χρόνια. Μετά την πάροδο των 5 ετών το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και θα διαμορφωθεί σε χίλια (1.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό αύξησης της τελικής τιμής που θα προκύψει από την διαδικασία της δημοπρασίας.

Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται στη χρήση του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση χωρίς την άδεια του δήμου συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για όλες τις συνδέσεις με τα κοινόχρηστα δίκτυα, για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισμό, τηλεφωνικής σύνδεσης και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο ή κάθε άλλο δίκτυο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.

Το προσωπικό του πλειοδότη θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συμπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εμφάνισης, η οποία θα είναι ομοιόμορφη και καλαίσθητη. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη. Γίνεται ειδική μνεία ότι ο πλειοδότης θα ακολουθήσει πολιτική ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ότι θα επιδιωχθεί η πρόσληψη προσώπων από ευπαθείς ομάδες ή από κοινωνικό συνεταιρισμό και ότι το 80% του προσωπικού θα είναι δημότες Καβάλας.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

• Το δημοτικό ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως: α) Χώρος προβολής της Εγνατίας Οδού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και των αρχαιολογικών ευρημάτων που είδαν το φως χάρη στις εργασίες κατασκευής της β) Τουριστικό Περίπτερο για την παροχή πληροφοριών και εντύπων τουριστικού χαρακτήρα γ) Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων. Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και σε συνεννόηση με την Δημοτική Τουριστική Επιτροπή θα εφοδιάζει τον ειδικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Μπορούν να πωλούνται μόνο προϊόντα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Δράμας δ) Χώρος εκδηλώσεων, συνεντεύξεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων, καθώς και εστιατόριο, για το οποίο θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προβολής της μεσογειακής και δη της ελληνικής κουζίνας με πρώτη ύλη, όπου αυτό είναι εφικτό, από παραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Δράμας. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του χώρου και των γύρω κτιρίων (Νοσοκομείο, Γηροκομείο, Μονή κλπ) που θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και προσοχή. Κατά συνέπεια, αποκλείεται η χρήση μουσικών οργάνων μετά τις δώδεκα (12) τα μεσάνυχτα, η δε ένταση των ηχείων δεν θα υπερβαίνει το νόμιμο όριο.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος στην δημοπρασία είναι η κατάθεση από αυτόν ενός επιχειρηματικού σχεδίου (διαρρύθμιση χώρου, οικονομικά στοιχεία, προηγούμενη εμπειρία)

• Ο μισθωτής θα επιβλέπει και το τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού, που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημα, το οποίο θα φωτίσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας. Επίσης με τη βοήθεια και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας θα διαμορφώσει το πάνω επίπεδο σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, αναλαμβάνει δε ο ίδιος με δικά του έξοδα και μελέτες να κατασκευάσει τον αναγκαίο κόμβο και να αιτηθεί την αδειοδότησή του. Αν ο μισθωτής επιθυμεί να διαμορφώσει με δικά του έξοδα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και είσοδο από την κάτω (νότια πλευρά) του καταστήματος, ο Δήμος Καβάλας θα παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση.

• Ο μισθωτής δικαιούται κατά την δική του απόλυτη κρίση να αιτηθεί τη χρηματοδότηση του από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ενδεικτικά ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, JESSICA κλπ) χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Δήμου Καβάλας, η οποία, πάντως , θεωρείται ότι παρέχεται με την παρούσα διακήρυξη και το μισθωτήριο που θα υπογραφεί.

 

=

 

Διαβάστε επίσης