• 17 Ιουνίου 2024,
cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα. keybank login

Οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέστου

 Οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέστου

Την προηγούμενη εβδομάδα ο δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους. Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέστου είναι πέντε. Με μισθό είναι οι: Θεοχάρης Κολλαράς, Γεώργιος Μερμελέγκας, Παύλος Καλογερίδης. Χωρίς μισθό οι: Μιχάλης Ζελελίδης και Γιώργος Λεπίδας.

Η απόφαση του Σάββα Μιχαηλίδη είναι η ακόλουθη:

 

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Νέστου, των οποίων η θητεία ορίζεται μέχρι την 31η Αυγούστου τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:1.τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κολλαρά Θεοχάρη με αντιμισθία και του μεταβιβάζει: Την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων των υπόλοιπων Αντιδημάρχων. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντα του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, υπογράφοντας και τα χρηματικά εντάλματα της οικονομικής διαχείρισης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος. 2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζελελίδη Μιχαήλ χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει: α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: – Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

-Την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας. – Δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολλαράς Θεοχάρης. 3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μερμελέγκα Γεώργιο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει: α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: – Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. -την ευθύνη λειτουργίας, τον συντονισμό και εποπτεία της υπηρεσίας καθαριότητας, περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και συντήρησης πρασίνου. – Του ανατίθεται ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζελελίδης Μιχαήλ. 4. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λεπίδα Γεώργιο του Θεόφιλου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει: α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: Ανάπτυξης και Προγραμματισμού: – εποπτεία θεμάτων προβολής και Τουρισμού – εποπτεία θεμάτων πρωτογενούς τομέα Αλιείας β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κεραμωτής ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Κεραμωτής ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Κεραμωτής όσων επιθυμούν την εκεί τέλεσή του η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του ασκεί ο κ. Δήμαρχος και τις κατά τόπο αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζελελίδης Μιχαήλ. 5. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλογερίδη Παύλο του Γεωργίου με αντιμισθία και του μεταβιβάζει: α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: Ανάπτυξης και Προγραμματισμού: -εποπτεία θεμάτων πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας) – εποπτεία θεμάτων των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. – εποπτεία θεμάτων ανάπτυξης και προβολής εναλλακτικού τουρισμού ορεινών οικισμών β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ορεινού α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ορεινού ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ορεινού ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ορεινού όσοι επιθυμούν την εκεί τέλεσή του η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του ασκεί ο κ. Δήμαρχος και τις κατά τόπο αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολλαράς Θεοχάρης.

 

 

Διαβάστε επίσης