cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

Στη δημοσιότητα η τροπολογία για τους συμψηφισμούς της επιδότησης εργασίας -Ανακοίνωση Ευριπίδη Στυλιανίδη

 Στη δημοσιότητα η τροπολογία για τους συμψηφισμούς της επιδότησης εργασίας -Ανακοίνωση Ευριπίδη Στυλιανίδη

Από το βουλευτή ΝΔ Ροδόπης, Ευριπίδη Στυλιανίδη έγιναν προ λίγου γνωστά τα ακόλουθα:

Επιτέλους επισπεύδεται η διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών του Κράτους προς τις επιχειρήσεις της Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την επιδότηση εργασίας τους 12% που εκκρεμεί από το 2011 και η επίλυση του προωθήθηκε πρόσφατα μετά από κινητοποίηση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στυλιανίδη και Δημήτρη Καιρίδη.

Ο Βουλευτής Ροδόπης μίλησε με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα υποδεικνύοντας αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο νομικό κείμενο, ώστε να απλουστευτεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία συμψηφισμών, διότι η τεχνική καθυστέρηση έγινε αιτία να εμφανιστούν στην αγορά περίεργα φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Ο Δημήτρης Καιρίδης μίλησε αντίστοιχα με τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση της προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία πίεσε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς και φορείς να επιταχύνουν την υλοποίηση του μέτρου.

Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε και κατέθεσε σήμερα τη σχετική τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί. Σε σχετική δήλωση του ο Βουλευτής Ροδόπης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής Ντόρα Μπακογιάννη και τους Υπουργούς Χρήστο Σταϊκούρα και Κωστή Χατζηδάκη για τη θετική ανταπόκριση και τόνισε : « Θα παρακολουθούμε επίμονα και συστηματικά το θέμα, ώσπου να υλοποιηθεί προς όφελος της περιοχής, των εργαζομενων και των επιχειρήσεων και δεν θα επιτρέψουμε κάποιους τυχοδιώκτες από την αγορά να επιδιώξουν ξανά αθέμιτη κερδοσκοπία σε βάρος των επιχειρήσεων της Θράκης»

Η σχετική διάταξη όπως κατατέθηκε έχει ως εξής:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο

«Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Μη επιβολή προστίμου για ποσά φόρου έως εκατό ευρώ – Τροποποίηση άρθρων 54 και 72 του ν. 4174/2013  

  1. Στο τέλος  της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.».

  1. Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παρ. 57 ως εξής:

«57. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, από τις οποίες το επιπλέον ποσό φόρου που προέκυψε προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής, ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται».

Άρθρο 2

Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

 

  1. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α` 167) προστίθεται παρ. 79  ως εξής:

«79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, δηλαδή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός, την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».

Άρθρο 3

Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 87 του ν. 4706/2020

 

  1. Στο άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136) οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 87

Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων

 

  1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016.
  2. α) Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την παρ. 1 του παρόντος, αποσβέννυνται με τη χορήγηση στους δικαιούχους δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι οφειλές των δικαιούχων, οι οποίες αποσβέννυνται με τις ανεξόφλητες απαιτήσεις τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. δεν επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων έως την απόσβεσή τους.

β) Από την έκπτωση εξαιρούνται οφειλές του δικαιούχου υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, καθώς και οφειλές του από δασμούς, ή από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90 [Κ.Ε.Δ.Ε.]).

γ) Εφόσον για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως και 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, το δικαίωμα έκπτωσης χορηγείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

  1. α) Οι δικαιούχοι των αναγνωρισμένων ανεξόφλητων απαιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για όσο διάστημα το ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άθροισμα των βεβαιωμένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται συμψηφισμός, κατ΄ άρθρο 83 Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης.

β) Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεών τους έναντι του Ο.Α.Ε.Δ., σε βάρος των δικαιούχων της περ. α) της παρούσας, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄43), περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και ο Κ.Ε.Δ.Ε., περί λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων, εφόσον, μετά την απόσβεση των απαιτήσεών τους, το ανεξόφλητο ποσό οφειλής υπολείπεται του αξιόποινου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή αποσβέννυται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση, αντίστοιχα.

  1. Η χρηματοδότηση της απώλειας εσόδων, που προκαλείται στον προϋπολογισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω εφαρμογής της παρ. 2, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2022.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος έκπτωσης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, η διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των εσόδων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η διαχείριση των αποφάσεων αναγνώρισης των απαιτήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.».
  3. Το άρθρο 156 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) καταργείται.

Διαβάστε επίσης