Εξώδικη διαμαρτυρία του συλλόγου ΑμΕΑ προς το Δήμο ΝέστουΟ Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμΕΑ Καβάλας έδωσε στη δημοσιότητα την εξώδικη διαμαρτυρία του προς το Δήμο Νέστου για τη μη τοποθέτηση αυτόνομου μηχανισμού πρόσβασης στη θάλασσα, στην παραλία της Κεραμωτής. Η διαμαρτυρία αναφέρει:
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμΕΑ Ν. Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 20, με Α.Φ.Μ. 997582020, της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, νομίμως εκπροσωπουμένου.

ΚΑΤΑ Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ», που εδρεύει στο δ.δ. Χρυσούπολης, δήμου Νέστου, νομού Καβάλας και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο αυτού, που κατοικοεδρεύει στο δ.δ. Χρυσούπολης, δήμου Νέστου, νομού Καβάλας.

Στις 11 Ιουνίου τρέχοντος έτους σας αποστείλαμε την από 11/6/2019 με αριθμό πρωτ. 830/11-6-2019 επιστολή μας, την οποία και λάβατε την ίδια ημέρα, με την οποία σας καλούσαμε να μας ενημερώσετε για την ημερομηνία εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία της συσκευής SEATRAC σε παραλία του δήμου σας, προκειμένου να καταστεί δυνατή από τα μέλη μας αλλά και από όλα τα εμποδιζόμενα άτομα η ανεμπόδιστη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τους στη θάλασσα, ώστε να ασκήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα τους για κολύμπι, το οποίο πέρα από συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους είναι και αδήριτη ανάγκη τους, καθώς η θαλασσοθεραπεία

αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αποκατάστασης ασθενών με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.

Ωστόσο, εσείς πέρα από το γεγονός ότι δεν απαντήσατε μέχρι σήμερα στην ως άνω επιστολή μας, επιδεικνύοντας αδικαιολόγητη και προσβλητική για εμάς και τα δικαιώματα μας αδιαφορία, επιπρόσθετα δεν προσχωρήσατε μέχρι σήμερα, καίτοι είχατε υποχρέωση κατά παράβαση του άρθρου 21 του Συντάγματος, του Ν. 4074/2012 – Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 9 της Σύμβασης ‘Προσβασιμότητα’), του Ν. 4443/2016 και πολλών άλλων διατάξεων, στην τοποθέτηση, της συσκευής SEATRAC σε παραλία του δήμου σας προκειμένου να καταστεί δυνατή από τα μέλη μας αλλά και από όλα τα εμποδιζόμενα άτομα η ανεμπόδιστη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τους στη θάλασσα.

Ειδικότερα, πέρα από την συνταγματική προστασία τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατοχυρώνονται από όλες τις διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδίως από την Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες καθώς και με το νόμο 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11.04.2012) και το Ν. 4443/2016 (Φ.Ε.Κ. Α 232 /09-12-2016) « Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης » για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ή ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Με βάση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω συμβάσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες, που έχουν κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής έννομης τάξης και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, οι δημόσιοι φορείς και ως εκ τούτου και ο δήμος σας οφείλει μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζει προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία σε όλα τα δημόσια κτίρια, στα μέσα μεταφοράς και στο φυσικό περιβάλλον, δίνοντας στα άτομα αυτά ίσες ευκαιρίες.

Στα πλαίσια αυτά, ο δήμος σας έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει στα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα (υπερήλικες και τραυματίες) την αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή, πρόσβαση τους στις παραλίες και στη θάλασσα, ώστε αυτές να είναι ανοικτές και προσβάσιμες σε όλους χωρίς διακρίσεις εις βάρος τους, προκειμένου να απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα, όπως είναι το κολύμπι, το οποίο εκτός από δικαίωμα, ως αναφέρθη και ανωτέρω είναι και αδήριτη ανάγκη τους για την προστασία και την βελτίωση της υγείας τους.

Επειδή, μέχρι σήμερα δεν έχετε προβεί στην τοποθέτηση, της συσκευής SEATRAC, την οποία διαθέτετε, σε παραλία του δήμου σας προκειμένου να καταστεί δυνατή από τα μέλη μας αλλά και από όλα τα εμποδιζόμενα άτομα η ανεμπόδιστη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τους στη θάλασσα.

Επειδή, εξαιτίας της ως άνω περιγραφόμενης αδικαιολόγητης και παράνομης συμπεριφορά σας προσβάλλετε διαρκώς την προσωπικότητα μας και τα έννομα δικαιώματα μας

για ανεμπόδιστη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση μας στην παραλία και τη θάλασσα, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την ως άνω απαράδεκτη, παράνομη και αδικαιολόγητη συμπεριφορά σας, σας ΚΑΛΟΥΜΕ εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από της λήψεως της παρούσης να μας ενημερώσετε εγγράφως για την ημεροχρονολογία τοποθέτησης και λειτουργίας της συσκευής SEATRAC, την οποία διαθέτετε, σε παραλία του δήμου σας προκειμένου να καταστεί δυνατή από τα μέλη μας αλλά και από όλα τα εμποδιζόμενα άτομα η ανεμπόδιστη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τους στη θάλασσα και σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ, ότι σε αντίθετη περίπτωση ασκώντας τα εκ του νόμου δικαιώματα μας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μας, θα μας αναγκάσετε να ασκήσουμε εναντίον σας κάθε προβλεπόμενη εκ του νόμου εξωδικαστική νόμιμη ενέργεια και δικαστική, προσφεύγοντας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, προκειμένου να προστατέψουμε την προσωπικότητα μας και το αναφαίρετο δικαίωμα μας για ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις εις βάρος μας εξαιτίας της αναπηρίας μας.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ», που εδρεύει στο δ.δ. Χρυσούπολης, δήμου Νέστου, νομού Καβάλας και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο αυτού, που κατοικοεδρεύει στο δ.δ. Χρυσούπολης, δήμου Νέστου, νομού Καβάλας, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στην έκθεσή του επιδόσεως.

 

 

 

 

eXTReMe Tracker