• 23 Φεβρουαρίου 2024,

Νέα παράταση στο διαγωνισμό για τη μονάδα απορριμμάτων στην Καβάλα

 Νέα παράταση στο διαγωνισμό για τη μονάδα απορριμμάτων στην Καβάλα

Νέα παράταση δόθηκε στο διαγωνισμό για τη νέα μονάδα απορριμμάτων στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός για το μεγάλο έργο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας & Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας» μεταφέρθηκε για τις 13 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών προγραμματίστηκε για τις 19 Δεκεμβρίου 2023.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία με Φ.Π.Α. είναι 101,38 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 81,75 εκατ. ευρώ). Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης.

Η διάρκεια του έργου για την ΜΕΑ Καβάλας έχει εκτιμηθεί σε 96 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από ίδιους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) & προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, με δυναμικότητα 46.875 t/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 5.957 t/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ) καθώς κ την προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΜΕΑ.

Περιλαμβάνεται επίσης η κανονική λειτουργία της μονάδας διάρκειας έξι (6) ετών.

Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά:

  • (Β1) στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι (6) έτη,
  • (Β2) σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις,
  • (Β3) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού και
  • (Β4) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμό για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

πηγή: ypodomes.com

Διαβάστε επίσης