24 προσλήψεις εποχιακού προσωπικού λόγω covid

 24 προσλήψεις εποχιακού προσωπικού λόγω covid

Ομόφωνη απόφαση έλαβε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας.

Ειδικότερα εγκρίνει την πραγματοποίηση πρόσληψης προσωπικού συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, των κάτωθι ειδικοτήτων:

Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής Δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών- Δύο (2) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών- Τρεις (3) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών- Ενός (1) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών- Τριών (3) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων- Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη Α ́ ή Γ ́ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ́ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013)- Ενός (1) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ ́ Κατηγορίας.

Διαβάστε επίσης