• 29 Μαΐου 2022,

600.000 ευρώ για την προβολή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλέργειας του Ν. Καβάλας!

 600.000 ευρώ για την προβολή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλέργειας του Ν. Καβάλας!

Την προηγούμενη εβδομάδα το Επιμελητήριο Καβάλας γνωστοποίησε τους όρους του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για ένα έργο 600.000 ευρώ και πλέον που αφορά την προβολή στο εξωτερικό των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Νομού Καβάλας.

Πρώτη φορά θα αναληφθεί μία τέτοια πρωτοβουλία, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας». Σύμφωνα με τους όρους του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αυτός θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα έχει χρονικό περιθώριο 22 μηνών για να εκτελέσει όλα τα προβλεπόμενα έργα.

Την ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής. Την προβολή μέσω διαφήμισης. Ειδικότερα την προβολή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας του Νομού Καβάλας στην Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και τέλος δράσεις δικτύωσης. Όπως για παράδειγμα η οργάνωση επισκέψεων επαγγελματιών στο νομό Καβάλας.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Ο σχεδιασμός της συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

2. Η δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων προβολής για την προβολή της υψηλής προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

3. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων προς προώθηση, με την προβολή των προϊόντων στα ΜΜΕ, διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο και μέσω της δημοσίευσης ειδικών αφιερωμάτων.

4. Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στους εκπρόσωπους των αγορών-στόχων, προκειμένου να διαθέσουν τα προϊόντα.

5. Η προβολή και η αναζήτηση επαγγελματιών που θα προωθήσουν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η δικτύωση των επαγγελματιών του Νομού Καβάλας με επαγγελματίες του κλάδου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα επτά και πενήντα λεπτών 639.687,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  793.212,50€, Αξία ΦΠΑ: 153.525,00€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 22 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι σε όλες τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων σωρευτικά οι οποίες είναι: 79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, 79416000-3: Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, 79950000-8: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2018, 2019 και 2020 ίσο ή μεγαλύτερο των €600.000,00.

Διαβάστε επίσης