• 21 Σεπτεμβρίου 2023,

Έναρξη δημοπράτησης του σιδηροδρομικού έργου Θεσσαλονίκη- Τοξότες

 Έναρξη δημοπράτησης του σιδηροδρομικού έργου Θεσσαλονίκη- Τοξότες

Με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (κάτι σαν μελέτη κατασκευή) δημοπρατήθηκε χθες το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο «Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης- Τοξότες».

Έχει προϋπολογισμό 1,6 δισ ευρώ. Η επόμενη φάση της διαδικασίας (η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών) θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου. Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός ενώ ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται θα γίνει και η αποσφράγιση των φακέλων.

Το έργο αφορά φυσικά και το Ν. Καβάλας, από τον οποίο θα περάσει η νέα σιδηροδρομική γραμμή. Για το τμήμα του έργου «Νέο Λιμάνι Καβάλας- Τοξότες», η διαδικασία εκπόνησης μελετών ολοκληρώνεται αλλά όσα αφορούν το έως πρόσφατα ξεχωριστό αυτό έργο φαίνεται να ενσωματώνονται στο μεγαλύτερο και προαναφερθέν.

Ως προς τα διαδικαστικά που έχουν σχέση με την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, γίνονται γνωστά τα εξής:

Η εταιρία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, συμφώνως προς το άρθρο 267 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Α’ Φάση του Διαγωνισμού) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής το «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με Α.Π. 5302 και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν, προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν στην Α ́ Φάση, να συμμετάσχουν στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού θα προβούν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης. Ενδιαφέροντος, την Τετάρτη 26.01.2022 και ώρα 11:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος), χωρίς να παρέχουν στους Υποψηφίους πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των οικονομικών φορέων. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Η βαρύτητα των κριτηρίων, η σειρά κατάταξής και η συσχέτισή τους θα προσδιοριστούν κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.

Έμφαση θα δοθεί στα ακόλουθα:

Έκπτωση επί του Προϋπολογισμού Μελέτης.

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Χρόνος εγγύησης.

Διαβάστε επίσης