Και μετά την “Πηνελόπη” το κρύο της αρκούδας !Έχουν πάρει φόρα οι μετεωρολόγοι και δεν αφήνουν αβάπτιστο ούτε ένα καιρικό φαινόμενο.

Από το πιο ήπιο μέχρι το πιο σοβαρό.

Αυτό που μας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα με νοτιάδες και ασθενείς βροχές , μέχρι στιγμής, είναι ένα φαινόμενο που μας ήρθε απο την Νότια Ελλάδα ,του δώσανε το όνομα Πηνελόπη και όταν θα αναχωρήσει , μετά την Τετάρτη, θα δώσει την θέση του στο κρύο και στις χαμηλές θερμοκρασίες αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.

Η Πηνελόπη λειτουργεί δηλαδή ως προθάλαμος του φετεινού χειμώνα που έρχεται να μας συναντήσει προς το τέλος του μήνα.

Διότι αγαπητοί μου αναγνώστες αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι τελειώσαμε και με τον Νοέμβρη και είμαστε έτοιμοι για τον εορταστικό Δεκέμβρη.

Οι χειμώνες στην Ελλάδα είναι Δεκέμβρη – Γενάρη και Φλεβάρη όπου παίζει συνήθως τα ρέστα του.

Είμαστε σαφώς κερδισμένοι που “φάγαμε” τον Νοέμβρη χωρίς σοβαρές απώλειες γιατί θέλω να σας θυμίσω κάποιους άλλους χειμώνες που τα καλοριφέρια μπουμπουνίζανε απο τέλη του Οκτώβρη.

Φέτος ο χειμώνας μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι ήπιος και μακάρι να πάει έτσι αν και τα μερομήνια μιλάνε για βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμα και στα πεδινά.

Πιο συγκεκριμένα για τον φετεινό χειμώνα προβλέπουν τα εξής :

 

Χει­μώ­νας 2018-2019

(14/12/2018 – 13/03/2019).

 

Με σχε­τι­κά βελ­τιω­μέ­νο και­ρό φαί­νε­ται να ξε­κι­νά η πε­ρί­ο­δος αυ­τή.

Εν συ­νε­χεί­α αλ­λα­γή, με συ­νε­χή και στα­δια­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας. Θα εί­ναι κρύ­ος και­ρός με λί­γες βρο­χές και χιό­νια στα ο­ρει­νά και η­μιο­ρει­νά τμή­μα­τα (κα­τά δια­στή­μα­τα), την πε­ρί­ο­δο 20-25/12.

Πε­ραι­τέ­ρω ε­πι­δεί­νω­ση του και­ρού το διά­στη­μα 26-29/12 με πο­λύ κρύ­ο, βρο­χές και αρ­κε­τά χιό­νια, α­κό­μη και σε πολ­λές πε­δι­νές πε­ριο­χές (κα­τά πε­ριό­δους).

Με κα­κο­και­ρί­α ξε­κι­νά ο Ια­νουά­ριος και η και­νούρ­για χρο­νιά.

Έ­ντο­να βρο­χε­ρός και­ρός, με πολ­λές χιο­νο­πτώ­σεις στα ο­ρει­νά-η­μιο­ρει­νά, στο διά­στη­μα 1-5/1.

Στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση του και­ρού εν συ­νε­χεί­α 6-12/1, ό­που και δεν φαί­νε­ται κά­τι α­ξιό­λο­γό.

Κρύ­ο διά­στη­μα με κα­τά δια­στή­μα­τα λί­γες βρο­χές και χιό­νια σε χα­μη­λά υ­ψό­με­τρα την πε­ρί­ο­δο 23-26/1.

Σχε­τι­κή βελ­τί­ω­ση α­πό πλευ­ράς θερ­μο­κρα­σί­ας για το υ­πό­λοι­πο του Ια­νουα­ρί­ου, με λί­γες βρο­χές.

Ε­πι­δεί­νω­ση του και­ρού με τη εί­σο­δο στον Φε­βρουά­ριο, ό­που δεν α­πο­κλεί­ε­ται το διά­στη­μα 1-3/2 να εκ­δη­λω­θούν χιο­νο­πτώ­σεις κα­τά πε­ριό­δους, σε αρ­κε­τά χα­μη­λά υ­ψό­με­τρα.

Ση­μα­ντι­κή βελ­τί­ω­ση του και­ρού το διά­στη­μα 4-16/2, α­πό πλευ­ράς φαι­νο­μέ­νων. Στα­δια­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας 18-26/2, με πο­λύ ι­σχυ­ρούς βο­ριά­δες και το­πι­κά σπο­ρα­δι­κά φαι­νό­με­να (κυ­ρί­ως χιο­νο­πτώ­σεις).

Ο Μάρ­τιος ξε­κι­νά με σχε­τι­κά κρύ­ο και­ρό και με λί­γα φαι­νό­με­να κα­τά πε­ριό­δους. Βρο­χές και χιό­νια στα βου­νά 3-5/3.

 

Τρί­τη πε­ρί­ο­δος–

Ά­νοι­ξη 2019

(14/3-13/06/2019).

 

Βρο­χε­ρός και­ρός 14-16/3.

Ση­μα­ντι­κή ε­πι­δεί­νω­ση του και­ρού κα­τά το τε­λευ­ταί­ο δε­κα­ή­με­ρο του Μάρ­τη, με πολ­λά φαι­νό­με­να (βρο­χές και χιό­νια), τα ο­ποί­α δεν α­πο­κλεί­ε­ται στο διά­στη­μα 24-27/3 να κα­τέ­βουν σε σχε­δόν πε­δι­νές πε­ριο­χές.

Βρο­χε­ρός κα­τά δια­στή­μα­τα, για το υ­πό­λοι­πο του μή­να.

Ο Α­πρί­λιος ξε­κι­νά με βρο­χε­ρό και­ρό (1-3/4).

Αί­θριος εν συ­νε­χεί­α στο 8ή­με­ρο 4-12/4.

Βρο­χε­ρός κα­τά δια­στή­μα­τα, με πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας 19-23/4. Πι­θα­νόν τα φαι­νό­με­να να εί­ναι έ­ντο­να.

Μι­κρή βελ­τί­ω­ση πρό­σκαι­ρα, αλ­λά και πά­λι 26-28/4 πο­λύ βρο­χε­ρός ο και­ρός.

Ο Μά­ιος ξε­κι­νά με βελ­τιω­μέ­νο και­ρό και ά­νο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας, ση­μα­ντι­κή κα­τά το πρώ­το δε­κα­ή­με­ρο (χω­ρίς φαι­νό­με­να).

Ά­στα­τος το διά­στη­μα 19-22/5 και 28-31/5, με βρο­χές, μπό­ρες και πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας.

Ά­στα­τος το διά­στη­μα 3-5/6 και βελ­τί­ω­ση εν συ­νε­χεί­α, με ση­μα­ντι­κή ά­νο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας για το υ­πό­λοι­πο του δια­στή­μα­τος.

 

Τέλος τα μερομήνια προβλέπουν  το ερχόμενο καλοκαίρι να είναι ζεστό με θερμοκρασίες πάνω απο το κανονικό αλλά και με αρκετή καιρική αστάθεια κυρίως τον Ιούνιο και αρχές Αυγούστου αφού το δεύτερο μισό του Αυγούστου θα καεί το πελεκούδι.

Αυτά μας λένε τα μερομήνια τα οποία σπανίως πέφτουν έξω.

 

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

με το 1 με το 2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

eXTReMe Tracker