• 4 Αυγούστου 2020,

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, από τον Α/Κ Γαληψού μέχρι τον Α/Κ Χρυσουπόλεως

 Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, από τον Α/Κ Γαληψού μέχρι τον Α/Κ Χρυσουπόλεως

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με άρθρο 48 του Ν.4313/2014 και άρθρου 109 του Ν.2696/1999.
2.-Το με αριθμ. πρωτ. 84344 από 10-04-2020 έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
3.-Την υπ’ αριθμ. 4420/20/869356 από 29-04-2020 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας.
και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολύνονται τα έργα που θα εκτελούνται στον παραπάνω αυτοκινητόδρομο,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Άρθρο 1ο
 α)Κατά την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης μικρής διάρκειας και τοπικής εμβέλειας, όπως αλλαγή κατεστραμμένων στηθαίων, κοπή χόρτων και ζιζανίων, διαγραμμίσεις, επιδιορθώσεις επί ασφαλτοτάπητα, αλλαγή λαμπτήρων, κλείσιμο οπών οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο, σκούπισμα με μηχανικό σάρωθρο, καθαρισμό πινακίδων από αναγραφές, άρση καταπτώσεων, καθαρισμό φρεατίων, αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, μάζεμα σκουπιδιών κ.λπ., στo πλαίσιο της συντήρησης της οδού, στο τμήμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, από Α/Κ Γαληψού (28Α) μέχρι Α/Κ Χρυσούπολης (33), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοσθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
  1Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση του ανωτέρω οδικού δικτύου.

– Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας οδού που διαθέτει Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη Λ.Ε.Α. [σύμφωνα πάντα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 /9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄)].

  2Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από την ελεύθερη ή τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου κάθε φορά ρεύματος πορείας, σύμφωνα με το ΚΕΦ. 1 παρ. 1.7 της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (Φ.Ε.Κ. 946 β΄ /9-7-2003) Απόφασης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

– Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πλάτος της οδού.

  3Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.
 β)Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας, ανάλογα με την περίπτωση του οδικού δικτύου και τις επικρατούσες συνθήκες και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Υπηρεσία μας μαζί με τις ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών.
  – Να ΜΗΝ εκτελεστούν εργασίες:

(1) Από Πέμπτη 30-04-2020 έως Παρασκευή 01-05-2020 (Πρωτομαγιά)

(2) Από Παρασκευή 04-06-2020 έως Δευτέρα 08-06-2020 (Πεντηκοστή και Αγίου Πνεύματος)

(3) Από ημέρα Παρασκευή έως ημέρα Κυριακή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο

και Αύγουστο

(4) Από την Παρασκευή 14-08-2020 έως την Κυριακή 16-08-2020 (Κοίμηση της Θεοτόκου)

(5) Από Τρίτη 27-10-2020 έως Τετάρτη 28-10-2020 (28η Οκτωβρίου)

(6) Από την Τετάρτη 23-12-2020 έως την Δευτέρα 28-12-2020 (Χριστούγεννα)

(7) Από την Πέμπτη 31-12-2020 έως την Παρασκευή 01-01-2021 (Πρωτοχρονιά)

(8) Από την Τρίτη 05-01-2021 έως την Τετάρτη 06-01-2021 (Θεοφάνεια)

(9) Από την Παρασκευή 12-03-2021 έως την Καθαρά Δευτέρα 15-03-2021

(10) Από την Τετάρτη 24-03-2021 έως την Πέμπτη 25-03-2021 (25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου)

(11) Από Μ. Πέμπτη 29-04-2021 έως Δευτέρα 03-05-2021 (Περίοδος Πάσχα)

  – Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται ΜΟΝΟ μετά από προηγούμενη Συνεννόηση και Έγκριση του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία συνεπεία τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (έκτακτες εκδηλώσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.λπ.).
 δ)Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες:
  1Να τοποθετείται κάθε φορά η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄/9-7-2003) Απόφασης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.
  2Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στη κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.
  3Να ενημερώνεται κάθε φορά εγγράφως η Υπηρεσία μας, το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα ακριβή σημεία εκτέλεσης και τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των εργασιών, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη αυτών.
 ε)Εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής, εφόσον απαιτηθεί, αναφέροντάς μας σχετικά.
 Άρθρο 2ο
 Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 Άρθρο 3ο
 – Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και έχει διάρκεια μέχρι την 30-04-2021.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι:

1.-ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

-Για ενημέρωση και εφαρμογή.

2.- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ-

ΠΑΓΓΑΙΟΥ-ΝΕΣΤΟΥ

3.-κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

4.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ)ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

 

 

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ταξίαρχος

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Διαβάστε επίσης