Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε – Αντικαπνιστικός νόμος: Πού απαγορεύεται πλέον το κάπνισμα – Τσουχτερά πρόστιμα !Σύμ­φω­να με τα ό­σα προ­βλέ­πει ο α­ντι­κα­πνι­στι­κός νό­μος που κα­τα­τέ­θη­κε ο στη Βου­λή , αλ­λά­ζουν τα δε­δο­μέ­να για τους ε­σω­τε­ρι­κούς χώ­ρους υ­γειο­νο­μι­κών κα­τα­στη­μά­των και κέ­ντρων δια­σκέ­δα­σης (κα­φε­τέ­ριες, μπάρ, ε­στια­τό­ρια, κτλ.), ό­που α­πα­γο­ρεύ­ε­ται το κά­πνι­σμα.

Το ε­λεύ­θε­ρο στους “θε­ρια­κλή­δες” στους εν λό­γω χώ­ρους θα υ­πάρ­χει μό­νο στους ε­ξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους, κατ’ ε­λα­χι­στο ε­άν αυ­τοί εί­ναι α­νοι­χτοί πε­ρι­με­τρι­κά του­λά­χι­στον σε δύ­ο πλευ­ρές.

Α­να­λυ­τι­κά, πλή­ρη α­πα­γό­ρευ­ση του κα­πνί­σμα­τος ε­πι­βάλ­λε­ται πλέ­ον και στους ε­ξής χώ­ρους:

– δη­μό­σιοι ή ι­διω­τι­κοί χώ­ροι ερ­γα­σί­ας, κλει­στοί ή στε­γα­σμέ­νοι

Ε­ξαι­ρού­νται: χώ­ροι για την πα­ρα­σκευ­ή προ­ϊ­ό­ντων κα­πνού

1.σε ό­λα τα κα­τα­στή­μα­τα υ­γειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, ι­δί­ως ε­κεί­να πα­ρα­σκευ­ής και προ­σφο­ράς φα­γη­τών, πο­τών, γλυ­κι­σμά­των, κά­θε εί­δους πα­ρα­σκευα­σμά­των γά­λα­κτος, μι­κτών κα­τα­στη­μά­των και κέ­ντρων δια­σκέ­δα­σης

2.στους πα­ντός εί­δους χώ­ρους α­να­μο­νής

3.στα α­ε­ρο­δρό­μια

Ε­ξαι­ρού­νται: χώ­ροι που θα προσ­διο­ρι­στούν ει­δι­κά για κα­πνι­στές

1.στους σταθ­μούς με­τα­φο­ρι­κών μέ­σων και ε­πι­βα­τι­κών σταθ­μών λι­μέ­νων

2.στα πα­ντός εί­δους κυ­λι­κεί­α

3.στα πα­ντός εί­δους ΜΜΜ συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ΤΑ­ΞΙ και των α­γο­ραί­ων

Ό­σον α­φο­ρά τι ι­σχύ­ει σε γή­πε­δα, χώ­ρους διε­ξα­γω­γής α­θλο­παι­διών, ο­μα­δι­κών α­θλη­μά­των και α­θλη­τι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων, η α­πα­γό­ρευ­ση του κα­πνί­σμα­τος ε­πε­κτεί­νε­ται ε­φε­ξής πέ­ραν των κλει­στών χώ­ρων και στους υ­παί­θριους χώ­ρους διε­ξα­γω­γής α­θλο­παι­διών ψυ­χα­γω­γί­ας και συ­γκέ­ντρω­σης α­νη­λί­κων (σ.σ. παι­δι­κές χα­ρές κλπ), ό­που προ­βλέ­πε­ται μά­λι­στα τε­τρα­πλα­σια­σμός του προ­στί­μου α­πό τα 50 ευ­ρώ στα 200 ευ­ρώ για τους πα­ρα­βά­τες κα­πνι­στές και δια­τη­ρεί­ται στα 500 ευ­ρώ για τους υ­πεύ­θυ­νους δια­χεί­ρι­σης των χώ­ρων.

Για κά­θε πα­ρά­βα­ση της τρο­πο­ποιού­με­νης ρύθ­μι­σης προ­βλέ­πε­ται ε­πι­βο­λή προ­στί­μου ύ­ψους 200 ευ­ρώ στους πα­ρα­νό­μως κα­πνί­ζο­ντες, α­πό 50 ευ­ρώ που ι­σχύ­ει σή­με­ρα, και 500 ευ­ρώ στους υ­πεύ­θυ­νους δια­χεί­ρι­σης των πα­ρα­πά­νω χώ­ρων.

Σύμ­φω­να με τα ό­σα εί­πε ο Βα­σί­λης Κι­κί­λιας σε εκ­δή­λω­ση, στα κλει­στά γή­πε­δα μπά­σκετ, με­τά και α­πό ε­πι­στο­λή των α­θλη­τών με­λών της ε­θνι­κής ο­μά­δας μπά­σκετ , θα δο­θεί ε­φό­σον κα­πνί­ζουν οι φί­λα­θλοι το δι­καί­ω­μα στους α­θλη­τές να α­πο­χω­ρούν α­πό το γή­πε­δο και να μην τι­μω­ρεί­ται η γη­πε­δού­χος για τους κα­πνι­στές φι­λά­θλους.

“Και οι κα­πνι­στές έ­χουν δι­καί­ω­μα να κα­πνί­ζουν αλ­λά ό­χι α­να­γκά­ζο­ντας τους μη κα­πνι­στές να γί­νο­νται πα­θη­τι­κοί κα­πνι­στές” τό­νι­σε ο υ­πουρ­γός.

Τι ι­σχύ­ει για το κά­πνι­σμα στο αυ­το­κί­νη­το

Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται πλέ­ον το κά­πνι­σμα σε πά­σης φύ­σε­ως αυ­το­κί­νη­τα ι­διω­τι­κής και δη­μό­σιας χρή­σης ό­ταν σε αυ­τά ε­πι­βαί­νουν α­νή­λι­κοι κά­τω των 12 ε­τών.

Για την εν λό­γω πα­ρά­βα­ση το πρό­στι­μο α­νέρ­χε­ται στα 1.500 ευ­ρώ εί­τε ο πα­ρα­βά­της εί­ναι ο­δη­γός, εί­τε συ­νο­δη­γός, εί­τε ε­πι­βά­της και στις 3.000 ευ­ρώ αν πρό­κει­ται για αυ­το­κί­νη­το δη­μό­σιας χρή­σης, κα­θώς και α­φαί­ρε­ση της ά­δειας ο­δή­γη­σης για 1 μή­να στον ο­δη­γό α­νε­ξαρ­τή­τως ε­άν ο πα­ρα­βά­της εί­ναι ο ί­διος.

Ποιοι  θα κλη­θούν να ε­πι­βάλ­λουν τον νό­μο

Αρ­μό­διες αρ­χές για την ε­φαρ­μο­γή της κα­θο­λι­κής α­πα­γό­ρευ­σης του κα­πνί­σμα­τος στους δη­μό­σιους χώ­ρους και ό­λους τους χώ­ρους πα­ρο­χής ερ­γα­σί­ας, μέ­σω της δια­πί­στω­σης των πα­ρα­βά­σε­ων και της ε­πι­βο­λής κυ­ρώ­σε­ων εί­ναι οι:

1.υ­γειο­νο­μι­κές υ­πη­ρε­σί­ες Δή­μων και Πε­ρι­φε­ρειών

2.δη­μο­τι­κή α­στυ­νο­μί­α

3.λι­με­νι­κές αρ­χές (στην πε­ριο­χή ευ­θύ­νης τους)

4.έν­στο­λο προ­σω­πι­κό της ΕΛ.ΑΣ.

Με­τα­τί­θε­ται η έ­ναρ­ξη ε­φαρ­μο­γής των υ­φι­στά­με­νων δια­τά­ξε­ων σχε­τι­κά με την κυ­κλο­φο­ρί­α των η­λε­κτρο­νι­κών τσι­γά­ρων και πε­ριε­κτών ε­πα­να­πλή­ρω­σης με μη νι­κο­τι­νού­χο υ­γρό, την α­πα­γό­ρευ­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας στην α­γο­ρά του κα­πνού μά­ση­σης, του κα­πνού που λαμ­βά­νε­ται α­πό την μύ­τη και των υ­πο­κα­τά­στα­των κα­πνού”.

ΑΛΟΡΑ !

 

eXTReMe Tracker