• 7 Οκτωβρίου 2022,

Μια ακόμη μελέτη αλλά για το Διοικητήριο

 Μια ακόμη μελέτη αλλά για το Διοικητήριο

Οριστικοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα η προβλεπόμενη διαδικασία για την επιλογή μελετητή σε έργο (εκπόνηση μελέτης) σχετικά με τις υποδομές του Διοικητηρίου.

Πιο συγκεκριμένα κατέληξε στην επιλογή αναδόχου το έργο για τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου.

Η σχετική εγκριτική απόφαση αναφέρει:

«Την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -ΨΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, στον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό συνολικού ποσού 35.792,60 € ευρώ με Φ.Π.Α.».

Διαβάστε επίσης