• 16 Οκτωβρίου 2021,

Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Θάσου στη Χρυσή Αμμουδιά

 Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Θάσου στη Χρυσή Αμμουδιά

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Θάσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Την διενέργεια πλειοδοτικών φανερών και προφορικών δημοπρασιών με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση έναντι ανταλλάγματος, για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα 4ετούς επέκτασης μίσθωσης, των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Θάσου, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του χώρου για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος για την Νήσο της Θάσου, ήτοι α) του με αριθμό 60Ν άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου, εκτάσεως 442,38 τ.μ.», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 52Α της Σκάλας Παναγίας (περιοχή Χρυσή Αμμουδιά), το οποίο έχει απόσταση από τη θάλασσα 50 μέτρα και β) του με αριθμό 4άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου, εκτάσεως 1.139 τ.μ.» που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41 της Σκάλας  Παναγίας (περιοχή Χρυσή Αμμουδιά), το οποίο έχει απόσταση από τη θάλασσα 80 μέτρα. Τα παραπάνω ακίνητα βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Παναγίας (οικισμός Σκάλα Παναγίας), Δημοτικής Ενότητας Θάσου, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ. 6/14-09-2021και 7/14-09-2021 αποφάσεις(πρακτικά) του εκκλησιαστικού συμβουλίου του άνω Ιερού Ναού και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 226/24-9-2021 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Στην Α΄ Φάση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περιλαμβανομένων και της εγγύησης συμμετοχής και της εγγυητικής επιστολής) για το/τα ακίνητο/α που τους ενδιαφέρει/ουν προκειμένου να αναγνωρισθούν ως συμμετέχοντες και στην Β’ Φάση, οι συμμετέχοντες που θα προκριθούν θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες δια ζώσης.

Οι διακηρυσσόμενες δημοπρασίες (Β΄ φάση) θα διεξαχθούν διαδοχικά μεταξύ τους στο Γραφείο του Ιερού Ναού που βρίσκεται πλησίον του Ναού, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 11:00 έως ώρα 14:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών, που ορίζεται το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Θάσου και υπό την προεδρία του Πανοσιολογιότατου ιερομονάχου – οικονόμου π. Παντελεήμονος Σάββα, παρουσία εντεταλμένου δικηγόρου, οριζόμενου από το ανωτέρω εκκλησιαστικό συμβούλιο. Για κάθε δημοπρασία συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, ενώ η επιλογή του Πλειοδότη για έκαστο ακίνητο θα γίνει με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα ως μίσθωμα.

Ως ελάχιστη πρώτη προσφορά (ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τριάντα (30,00 €) ευρώ πλέον χαρτοσήμου ανά τ.μ. για το ακίνητο με αριθμό (1) και το ποσό των τριών (3,00 €) ευρώ πλέον χαρτοσήμου ανά τμ για το ακίνητο με αριθμό (2). Το Βήμα της κάθε δημοπρασίας, δηλαδή η ελάχιστη αύξηση εκάστης προσφοράς επί της τιμής εκκίνησης ή της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς για το αντίστοιχο ακίνητο, είναι τα πέντε (5) ευρώ και πέραν αυτού μπορεί να γίνει προσφορά ποσού μόνο πολλαπλάσιου του 5, αποκλειομένων ποσών με δεκαδικά ψηφία.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία, αποδεικτικό καταβολής ποσού ίσου με το 15% του ποσού πρώτης προσφοράς, ήτοι 1.990,76 ευρώ για το ακίνητο με αριθμό (1) και 512,55 ευρώ για το ακίνητο με αριθμό (2), ποσό που καταβάλλεται: με κατάθεση στο λογαριασμό: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΙΒΑΝ GR 4101103490000034960647799 ή με (μη προσωπική) τραπεζική επιταγή (bank cashier’s cheque), οπισθογραφημένη υπέρ Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Θάσου ή με εγγυητική επιστολή τραπέζης, με ισχύ έξι (6) μηνών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Τα έξοδα της δημοπράτησης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στα γραφεία του Ιερού Ναού, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου, και σε μία τοπική εφημερίδα, η δε διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αίτησής του στο email: inpanagiathassou@gmail.com.

Θάσος, 13-10-2021

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου  Παναγίας Θάσου

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Διαβάστε επίσης