Adv_Widget

Adv_Widget

Ξανάρχονται τα διόδια στην Παράκαμψη- Απόφαση τροποποίησης της Μ.Π.Ε. του έργουΟ γενικός διευθυντής περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε χθες την απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ) για το έργο κατασκευής των διοδίων στην Παράκαμψη. Η Εγνατία Οδός ΑΕ περίμενε μήνες την απόφαση αυτή αφού τώρα ξεπερνά κάθε εμπόδιο προκειμένου να επανέλθει στο έργο. Μεταξύ άλλων η απόφαση αναφέρει:

Στο τέλος της ενότητας « α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ο μετωπικός σταθμός διοδίων Καβάλας υλοποιείται σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιλαμβάνεται στη ΦΤ-ΣΔ-2018, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα απόφαση».

Οι επεμβάσεις επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, πραγματοποιούνται υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: Οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων θα αναπτυχθούν σε θέσεις όπου δεν υφίσταται δασική βλάστηση και αποκλειστικά εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης. Η επέμβαση για την υλοποίηση των έργων επί των εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας είναι επιτρεπτή, κατ’ εφαρμογή των παρ.2 και 4 της διάταξης του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, συνδυαστικά των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 48 του ως άνω νόμου, τηρουμένων των προβλεπομένων του 2ου εδαφίου της παρ.4 της ανωτέρω διάταξης, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν.4384/2016. Ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται στην δημιουργία δενδροστοιχιών και γραμμικών φυτειών παραλλήλως των οδών και γραμμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας ,και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 48 ν.998/1979 ως ισχύει. Η απόφαση έγκρισης επέμβασης ενσωματώνεται στην παρούσα ΑΕΠΟ, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 45 ν.998/1979 ως ισχύει ,και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 της ως άνω διάταξης. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ εκδίδεται πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα που ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, με την υποχρέωση του δικαιούχου της επέμβασης σε αναδάσωση ή δάσωση κατά τα οριζόμενα στηνπαρ.8 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου, ως συμπληρώθηκε διά της προσθήκης εδαφίων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4467/2017 .

Θα γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων, είτε με φύτευση είτε με σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών, συμφώνως της ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης που θα συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως. Απαραίτητη θεωρείται η φροντίδα των φυτών για τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη φύτευση τους, με ευθύνη εκείνων που υλοποιούν το έργο. Λήψη μέτρων προστασίας της νεοσυσταθείσης φυτικής βλαστήσεως προς αποτροπή φαινομένων ξηράνσεως, νέκρωσης ή δευτερογενών προσβολών, καθώς και μέτρων αντιμετώπισης των προσβολών ή την αντικατάστασή τους με υγιή, εύρωστα και περισσότερο ανθεκτικά στις προσβολές, άτομα.  Θα προβλεφθούν μέτρα πρόληψης ή και αποτροπής επιβαρυντικών δράσεων επί του περιβάλλοντος δασικού χώρου, καθώς επίσης μέτρα αποκατάστασής του ,λαμβανομένης της καταστάσεως του υλοποιηθέντος έργου και των υφιστάμενων εργασιών αποκατάστασης του χώρου ανάπτυξης του έργου με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ευρύτερου δασικού χώρου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση και σε ρέματα, καθώς και η απόθεση άχρηστων υλικών σε παρακείμενες θέσεις οι οποίες φέρουν δασική βλάστηση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων. Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση της έκτασης ή μέρος αυτής ,από οιονδήποτε. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Δασαρχείο Καβάλας.

eXTReMe Tracker