• 10 Αυγούστου 2022,

Ειδικές συνεδριάσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων την Κυριακή: Οι προσκλήσεις

 Ειδικές συνεδριάσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων την Κυριακή: Οι προσκλήσεις

Δημοτικό Συμβούλιο Νέστου: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 9 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:15, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Με τιμή Η Προεδρεύων Σύμβουλος Γατούλα Μαρία.


Δημοτικό Συμβούλιο Παγγαίου: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, την αριθ.90/2020 (Α∆Α:67ΞΛΩΞΨ-9ΝΨ) απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 933/96605/29-12-2021 (Α∆Α: 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 932/96599/29-12-2021 (Α∆Α: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ), την αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:81558/29.12.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6290/Β ́/29.12.2021), καθώς και των υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού covid-19, καλείστε να προσέλθετε στις 09-01-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στo Αμφιθέατρο “ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ∆Η”,Ελευθερούπολη σε Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων: ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή μελών Προεδρείου ∆ημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2ο Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Eπιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η είσοδος στο Αμφιθέατρο «ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΙ∆Η» και η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στην ειδική συνεδρίαση θα γίνεται με την επίδειξη: • Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ


Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής». Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» που βρίσκεται στη Θάσο Θάσου την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μ. σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Τσολάκης Σταύρος.


Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής». Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης, Κύπρου 12-14, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ., σε ειδική, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Ο προεδρεύων σύμβουλος Παππάς Λεωνίδας.

Διαβάστε επίσης