• 29 Μαΐου 2022,

Γραφείο Ασφάλειας και Προστασίας στο ΔΙΠΑΕ Καβάλας

 Γραφείο Ασφάλειας και Προστασίας στο ΔΙΠΑΕ Καβάλας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που έλαβε στα μέσα Δεκέμβρη η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ).

Προσαρμόζεται στο νέο νόμο «Για την προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας» το γνωστό νόμο 4777/2021. Δημιουργείται – πρώτη φορά- αυτοτελής μονάδα ασφάλειας και προστασίας στην έδρα του ΔΙΠΑΕ αλλά και στα σημεία των παραρτημάτων του. Κατόπιν τούτου Γραφείο Ασφάλειας και Προστασίας αποκτά – για πρώτη φορά- και το ΔΙΠΑΕ Καβάλας.

Σημαντικό φυσικά είναι η στελέχωση του γραφείου με προσωπικό, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν προβλέπεται. Αντίθετα προβλέπεται μόνο ο επικεφαλής του γραφείου στο ΔΙΠΑΕ Καβάλας. Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για την Μονάδα και το Γραφείο Ασφάλειας προβλέπονται τα ακόλουθα: Αρμοδιότητες Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας.

Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Ιδρύματος με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, η Μονάδα είναι αρμόδια για:

α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου,

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,

δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου,

στ) την υποστήριξη του Πρύτανη του Ιδρύματος σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων,δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση Μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Ιδρύματος. και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Στελέχωση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας.

Διαβάστε επίσης